• 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Loại bỏ dấu trên URL khi sử dụng Google SEO URL
#1
Khi bạn sử dụng SEO plugin của MyBB, thì mặc định nếu chủ đề bạn tạo có dấu thì trên URL sẽ có dấu như nội dung chủ đề của bạn. 
Để loại bỏ dấu các bạn làm như sau
Vào Home » Board Settings » Google SEO URL
Và copy nội dung của trường Character Translation bên dưới vào và lưu lại

Code:
á = a

à = a

ả = a

ã = a

ạ = a

ă = a

ắ = a

ặ = a

ằ = a

ẳ = a

ẵ = a

â = a

ấ = a

ầ = a

ẩ = a

ẫ = a

ậ = a

đ = d

d = d

é = e

è = e

ẻ = e

ẽ = e

ẹ = e

ê = e

ế = e

ề = e

ể = e

ễ = e

ệ = e

í = i

ì = i

ỉ = i

ĩ = i

ị = i

ó = o

ò = o

ỏ = o

õ = o

ọ = o

ô = o

ố = o

ồ = o

ổ = o

ỗ = o

ộ = o

ơ = o

ớ = o

ờ = o

ở = o

ỡ = o

ợ = o

ú = u

ù = u

ủ = u

ũ = u

ụ = u

ư = u

ứ = u

ừ = u

ử = u

ữ = u

ự = u

ý = y

ỳ = y

ỷ = y

ỹ = y

ỵ = y

Á = a

À = a

Ả = a

à = a

Ạ = a

Ă = a

Ắ = a

Ặ = a

Ằ = a

Ẳ = a

Ẵ = a

 = a

Ấ = a

Ầ = a

Ẩ = a

Ẫ = a

Ậ = a

Ä = a

Å = a

Æ = a

Đ = d

É = e

È = f

Ẻ = e

Ẽ = e

Ẹ = e

Ê = e

Ế = e

Ề = e

Ể = e

Ễ = e

Ệ = e

Ë = e

Í = i

Ì = i

Ỉ = i

Ĩ = i

Ị = i

Î = i

Ï = i

Ó = o

Ò = o

Ỏ = o

Õ = o

Ọ = o

Ô = o

Ố = o

Ồ = o

Ổ = o

Ỗ = o

Ộ = o

Ơ = o

Ớ = o

Ờ = o

Ở = o

Ỡ = o

Ợ = o

Ú = u

Ù = u

Ủ = u

Ũ = u

Ụ = u

Ư = u

Ứ = u

Ừ = u

Ử = u

Ữ = u

Ự = u

Ý = y

Ỳ = y

Ỷ = y

Ỹ = y

Ỵ = y

A = a

B = b

C = c

D = d

E = e

F = f

G = g

H = h

I = i

J = j

K = k

M = m

N = n

L = l

O = o

U = u

P = p

Q = q

S = s

T = t

V = v

X = x

Y = y

Z = z

W = w

R = r
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách